▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมการแข่งขันรายการ

  ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "IMANE THAILAND FUTSAL FRESHY...

  วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 14:29
 • ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566

  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566

  วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 14:18
 • คณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน เพื่อนำฐานข้อมูลในการเตรียมจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2567 (ครั้งที่37) ในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  คณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน...

  วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 14:09
 • มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

  มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)...

  วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 13:53
 • งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและ ถังขยะในสำนักงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ

  งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและ...

  วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 08:40
 • การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2566 และการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่แสดงคุณค่าความเป็นไทย “ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข” ประจำปี 2565

  การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2566...

  วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 16:38
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะSoft Skillแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิศวกรสังคม

  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะSoft Skillแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิศวกรสังคม

  วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 16:37
 • มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram ) ให้บริการฟรี สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

  มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram )...

  วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 16:36
 • ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3

  ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

  วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 16:33
 • นิทรรศการภาพวิถีชีวิต ชาวไท-ยวน เชียงแสน จังหวัดราชบุรีในอดีต จากมหามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ชุมชนไท-ยวน หนึ่งในกิจกรรมโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ

  นิทรรศการภาพวิถีชีวิต ชาวไท-ยวน เชียงแสน จังหวัดราชบุรีในอดีต...

  วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 16:32
 • ทีมอาจารย์และวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบยานยนตฺไฟฟ้าต้นแบบ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตตอบโจทย์มหาวิทยาลัยสีเขียว

  ทีมอาจารย์และวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย...

  วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566 16:27
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกษตรแฟร์ MCRUครั้งนี้ 2

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกษตรแฟร์...

  วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 10:52
 • การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

  การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

  วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 10:42
 • การประชุมการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานกลางด้านมวยไทย

  การประชุมการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานกลางด้านมวยไทย

  วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 10:35
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา ประจำปี 2566 สร้างมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา...

  วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 10:28

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน ◈ หน่วยงาน ◈ หน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์ ต่อ 3257  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต่อ 1080  งานบริหารบุคคล  ต่อ 1013
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ 3124 สำนักงานอธิการบดี  ต่อ 1007 งานวินัยและนิติการ ต่อ 1065-1067 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3202  สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ต่อ 1090-3  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  ต่อ 1009-1011 
คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ต่อ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ต่อ 1111  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อ 3115  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ต่อ 1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  ต่อ 1028-1031 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 032-910223  หน่วยตรวจสอบภายใน   ต่อ 1059-1061  งานบริหารทั่วไป   ต่อ 1025-1027 
บัณฑิตวิทยาลัย  ต่อ 3100-3109 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ต่อ 1066  งานหอพักนักศึกษา ต่อ 2300
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 062-320-2600 กองนโยบายและแผน   ต่อ 1037-1040  ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ ต่อ 1214 
    กองพัฒนานักศึกษา ต่อ 1702 ศูนย์คอมพิวเตอร์  ต่อ 1200