▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11 /2565

  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11...

  วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565 16:50
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565

  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี...

  วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565 16:40
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสโมสรโรตารีราชบุรีและเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสโมสรโรตารีราชบุรีและเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

  วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565 11:20
 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือยกระดับพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษามวยไทย

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน...

  วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565 11:14
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ...

  วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2565 15:14
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกรมศิลปากรและภาคีเครือข่ายเสวนาศึกษา พร้อมสำรวจมณฑปโบราณสถานวัดเขาช่องพรานสมัยอยุธยา เตรียมบูรณะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต่อยอดโครงการU2Tตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกรมศิลปากรและภาคีเครือข่ายเสวนาศึกษา...

  วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2565 15:09
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาฯ

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)...

  วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 09:54
 • โครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565

  โครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565

  วันเสาร์, 12 พฤศจิกายน 2565 10:46
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Unit of sustainable University Drven) ครั้งที่ 1/2565

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Unit of sustainable University Drven)...

  วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2565 13:55
 • การอบรม Site visit โครงการสานเสริมพลังภาคีเครื่อข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร(Mindfulness in Organization : MIO)

  การอบรม Site visit...

  วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2565 13:54
 • กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2565 10:20
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2565 10:14
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2565 10:04
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับหน่่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับหน่่วยงานภาคีเครือข่าย...

  วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2565 10:02
 • กิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

  กิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 "เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ" เนื่องในประเพณีลอยกระทง...

  วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 14:52

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน ◈ หน่วยงาน ◈ หน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์ ต่อ 3257  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต่อ 1080  งานบริหารบุคคล  ต่อ 1013
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ 3124 สำนักงานอธิการบดี  ต่อ 1007 งานวินัยและนิติการ ต่อ 1065-1067 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3202  สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ต่อ 1090-3  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  ต่อ 1009-1011 
คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ต่อ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ต่อ 1111  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อ 3115  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ต่อ 1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  ต่อ 1028-1031 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 032-910223  หน่วยตรวจสอบภายใน   ต่อ 1059-1061  งานบริหารทั่วไป   ต่อ 1025-1027 
บัณฑิตวิทยาลัย  ต่อ 3100-3109 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ต่อ 1066  งานหอพักนักศึกษา ต่อ 2300
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 062-320-2600 กองนโยบายและแผน   ต่อ 1037-1040  ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ ต่อ 1214 
    กองพัฒนานักศึกษา ต่อ 1702 ศูนย์คอมพิวเตอร์  ต่อ 1200