Accessibility Tools

 ▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงiร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงiร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย...

  วันศุกร์, 29 กันยายน 2566 16:58
 • การประชุมมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติอดีตประธานกรรมการและกรรมการมูลนิธิที่ครบวาระ

  การประชุมมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ...

  วันศุกร์, 29 กันยายน 2566 16:57
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566

  วันศุกร์, 29 กันยายน 2566 16:55
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ...

  วันศุกร์, 29 กันยายน 2566 16:54
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards (Special Session) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference 2023

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 10:25
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอขอยกย่องเชิดชูเกียรติคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอขอยกย่องเชิดชูเกียรติคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี...

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 10:19
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์ ข้าราชการ...

  วันอังคาร, 26 กันยายน 2566 14:47
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดขนอน ประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเชิดชู

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดขนอน...

  วันอังคาร, 26 กันยายน 2566 14:35
 • อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมและรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

  อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมและรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา...

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 14:13
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู :โครงการครูรัก(ษ์) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู :โครงการครูรัก(ษ์) รุ่นที่ 5...

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 14:10
 • การประชุมส่งมอบงานโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 4

  การประชุมส่งมอบงานโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี...

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 14:08
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 14:06
 • คณะกรรมการกีฬาจังหวัดราชบุรีประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์”พ.ศ. 2567

  คณะกรรมการกีฬาจังหวัดราชบุรีประชุมขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ...

  วันศุกร์, 22 กันยายน 2566 14:05
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดการประกวดTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดการประกวดTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด...

  วันศุกร์, 15 กันยายน 2566 15:47
 • โครงการการอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ

  โครงการการอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ

  วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2566 15:44

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว MCRU

MCRU News

Facebook Videos

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220