Accessibility Tools

 ▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • พิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5

  พิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5

  วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567 10:50
 • สำนักวิทยบริการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ

  สำนักวิทยบริการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC...

  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567 10:58
 • สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการจัดการขยะ (การทำเตาเผาขยะชีวมวล)

  สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการจัดการขยะ (การทำเตาเผาขยะชีวมวล)

  วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2567 14:14
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่าย...

  วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2567 14:09
 • โครงการการพัฒนาเครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชน(Development of a Screw Extruder for Pineapple Pulp Separation Machine in Community)

  โครงการการพัฒนาเครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชน(Development of a...

  วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2567 14:43
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5/2567 และได้มอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567 15:57
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ...

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567 13:06
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี...

  วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567 09:36
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะที่ 4

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization...

  วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567 09:29
 • คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาต้นแบบร้านขายยาสมุนไพรแบบบูรณาการ ศูนย์โรบินสันราชบุรี

  คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

  วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567 15:49
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SWOT สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมปรับโฉมใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการในพื้นที่

  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SWOT สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

  วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567 09:59
 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯประจำปีการศึกษา 2567

  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯประจำปีการศึกษา 2567

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567 11:43
 • กีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

  กีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567 11:37
 • รางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข ประจำปี พ.ศ. 2566

  รางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย...

  วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2567 14:27
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี ตามแผนโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร มร.มจ.-มจธ.ราชบุรี

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี...

  วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2567 16:27

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

       

 

 

แนะนำมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว MCRU

MCRU News

Facebook Videos

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220