Accessibility Tools

 ▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567 13:37
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ” (SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) หรือ “อว.แฟร์”

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน....

  วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567 13:29
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567 15:24
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายไร่สุขพ่วง จัดนิทรรศการและการเสวนาการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ชื้อกับผู้ขายพร้อมเปิดตลาดสุขพ่วง พ่วงสุขสู่แหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายไร่สุขพ่วง...

  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567 15:23
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตอบโจทย์สถานศึกษาปลอดภัยและมหาวิทยาลัยยั่งยืน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 10:34
 • กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาเพื่อห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา

  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาเพื่อห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมที่ 6...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 10:22
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสส.ราชบุรีนักวิชาการเสวนาแลกเปลี่ยน สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้มีความเข้มแข็ง

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 10:20
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ...

  วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567 10:02
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้...

  วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 16:53
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

  วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 16:44
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี แถลงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการรับนักศึกษาต่างชาติ     เรียนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี...

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 16:58
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้า 7 รางวัล เวที JDIE 2024 ที่ญี่ปุ่น วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวที JDIE 2024 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้า 7 รางวัล เวที JDIE 2024 ที่ญี่ปุ่น วช....

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 16:28
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

  วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 16:27
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล...

  วันเสาร์, 06 กรกฎาคม 2567 10:01
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล...

  วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2567 11:16

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

       

 

 

แนะนำมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว MCRU

MCRU News

Facebook Videos

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220