Accessibility Tools

 ▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯประจำปีการศึกษา 2567

  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯประจำปีการศึกษา 2567

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567 11:43
 • กีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

  กีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567 11:37
 • รางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข ประจำปี พ.ศ. 2566

  รางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย...

  วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2567 14:27
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี ตามแผนโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร มร.มจ.-มจธ.ราชบุรี

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี...

  วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2567 16:27
 • สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา...

  วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2567 16:26
 • โครงการการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

  โครงการการสร้างนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design...

  วันอังคาร, 30 เมษายน 2567 08:49
 • คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

  วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:30
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา      เพื่อยกระดับพัฒนาแผนการจัดการศึกษา สร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1...

  วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:19
 • โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (iPad))

  โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...

  วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:04
 • งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1

  งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ...

  วันอังคาร, 23 เมษายน 2567 16:29
 • โครงการพัฒนากระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

  โครงการพัฒนากระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

  วันจันทร์, 22 เมษายน 2567 14:43
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567

  การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567

  วันศุกร์, 19 เมษายน 2567 15:53
 • การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2567

  การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2567

  วันศุกร์, 19 เมษายน 2567 15:51
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการแข่งขันงานวิ่งจอมบึงมารารอน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้...

  วันศุกร์, 19 เมษายน 2567 08:50
 • อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์

  อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์

  วันพุธ, 17 เมษายน 2567 16:35

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

       

 

 

แนะนำมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว MCRU

MCRU News

Facebook Videos

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220