Accessibility Tools

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  

              เพื่อให้การดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปตามเจตนารมณ์และ วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันและสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับ มติคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาจึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
  ประกาศกําหนดการดําเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 
 

  ที่มา : งานธุรการ