▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชถัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) สัญจรจังหวัดชุมพร

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชถัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) สัญจรจังหวัดชุมพร

  วันศุกร์, 27 มกราคม 2566 16:17
 • รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษาและคณะ นำนักศึกษาวิศวกรสังคมจัดกิจกรรมการลี้ยงไส้เดือนและการทำทำปุ๋ยจากตอเห็ดเหลือใช้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในการทำปุ๋ย และน้ำหมัก

  รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษาและคณะ...

  วันพุธ, 25 มกราคม 2566 17:25
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70...

  วันพุธ, 25 มกราคม 2566 17:22
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการกับการมีส่วนร่วมในการจัดงาน Amazing Muaythai Festival 2023

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการกับการมีส่วนร่วมในการจัดงาน...

  วันพุธ, 25 มกราคม 2566 17:19
 • ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

  ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

  วันอังคาร, 24 มกราคม 2566 17:39
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

  วันอังคาร, 24 มกราคม 2566 17:38
 • การจัดแข่งขันชกมวยไทยโครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน (รอบรองชนะเลิศ)

  การจัดแข่งขันชกมวยไทยโครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน (รอบรองชนะเลิศ)

  วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 16:29
 • นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมแสดงในงานวันกองทัพบก 2566

  นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมแสดงในงานวันกองทัพบก 2566

  วันเสาร์, 21 มกราคม 2566 12:17
 • ค่าย

  ค่าย "สานฝันฉันอยากเป็นครูประถมศึกษา หัวใจครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4...

  วันเสาร์, 21 มกราคม 2566 12:16
 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

  วันเสาร์, 21 มกราคม 2566 12:14
 • กีฬาโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันสัมพันธ์ ประจำปี 2566

  กีฬาโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันสัมพันธ์ ประจำปี 2566

  วันเสาร์, 21 มกราคม 2566 12:13
 • การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

  วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 10:43
 • ประชุมการนำเสนอความคิดเห็นการขับเคลื่อนจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

  ประชุมการนำเสนอความคิดเห็นการขับเคลื่อนจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

  วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 10:41
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) ครั้งที่ 1/2566

  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) ครั้งที่ 1/2566

  วันอังคาร, 17 มกราคม 2566 16:38
 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ใหม่

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...

  วันอังคาร, 17 มกราคม 2566 16:38

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน ◈ หน่วยงาน ◈ หน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์ ต่อ 3257  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ต่อ 1080  งานบริหารบุคคล  ต่อ 1013
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ 3124 สำนักงานอธิการบดี  ต่อ 1007 งานวินัยและนิติการ ต่อ 1065-1067 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3202  สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ต่อ 1090-3  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  ต่อ 1009-1011 
คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ต่อ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ต่อ 1111  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อ 3115  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ต่อ 1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  ต่อ 1028-1031 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 032-910223  หน่วยตรวจสอบภายใน   ต่อ 1059-1061  งานบริหารทั่วไป   ต่อ 1025-1027 
บัณฑิตวิทยาลัย  ต่อ 3100-3109 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ต่อ 1066  งานหอพักนักศึกษา ต่อ 2300
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 062-320-2600 กองนโยบายและแผน   ต่อ 1037-1040  ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ ต่อ 1214 
    กองพัฒนานักศึกษา ต่อ 1702 ศูนย์คอมพิวเตอร์  ต่อ 1200