▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • อธิการบดีฯ และคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

  อธิการบดีฯ และคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับพนักงานครูเทศบาล...

  วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 16:00
 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 17:17
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมคณะทำงานร่วมในการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมคณะทำงานร่วมในการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี...

  วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 17:16
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเคมี...

  วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 17:15
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบนโยบายคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบนโยบายคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่

  วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 17:13
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา"ราชบุรีเกมส์” และ...

  วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566 13:36
 • การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2566

  การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2566

  วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566 13:34
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทนเกษมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทนเกษมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์...

  วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566 13:28
 • โครงการและผู้เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ :มหาวิทยาลัยมหิดล

  โครงการและผู้เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย...

  วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566 15:32
 • ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

  ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

  วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566 10:22
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN - QA รุ่นที่ 1

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education...

  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566 10:06
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ขยายผลสู่เกษตรเขาชะงุ้มตอบโจทย์พื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ...

  วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566 09:27
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

  วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566 09:24
 • ศูนย์สหกิจศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา( CWIE +EEC) เตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ศูนย์สหกิจศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา( CWIE +EEC)...

  วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566 09:23
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566

  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566

  วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566 09:22

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220