▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO

  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills...

  วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 14:09
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2565

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี...

  วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 14:01
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

  วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 13:48
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรม จ.ราชบุรีและภาคีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดำเนินงานวิจัยการจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ฐานคิดรักษ์ท้องถิ่นฯ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรม...

  วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 16:14
 • คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)

  คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี)...

  วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 10:09
 • ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส. 2565 ร่วมกับ อำเภอจอมบึง

  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง...

  วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 09:38
 • โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565 15:51
 • โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

  โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

  วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565 12:36
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 "การทำขนมเค้กบาวนี่และชิฟฟ่อนใบเตย

  วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565 12:34
 • ทีมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาดูงาน ด้านผู้นำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ทีมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาดูงาน...

  วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2565 17:11
 • โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย

  โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น...

  วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2565 17:06
 • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและบูรณาการแผนตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและบูรณาการแผนตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

  วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2565 16:57
 • การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

  วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565 16:12
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่1/2565

  การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่1/2565

  วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565 14:54
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2565 และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2565...

  วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565 14:46

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ