Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 08 พฤศจิกายน 2566 325
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 07 พฤศจิกายน 2566 603
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร 07 พฤศจิกายน 2566 450
งานบริหารพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 09 ตุลาคม 2566 305
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจทำผลงานหรือมีผลงานวิชาการที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์และประเมินการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 27 กันยายน 2566 357
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 05 กันยายน 2566 376
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ" 08 สิงหาคม 2566 530
ประกาศกําหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุ่น 14 08 สิงหาคม 2566 572
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม”อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 22 พฤษภาคม 2566 1805
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พฤษภาคม 2566 1774