ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฯจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมทางมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 เมษายน 2565 191
คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนศิษย์เก่า หลักสูตรครุศาสตร์บันฑิตทุกสาขา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการ (รูปแบบออนไลน์) 25 กุมภาพันธ์ 2565 264
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การใช้งานฐานข้อมูล GALE E-BOOKS" 01 กุมภาพันธ์ 2565 369
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานฯ 13 มกราคม 2565 375
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มกราคม 2565 410
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 11 มกราคม 2565 372
ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 17 กันยายน 2564 791
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ 07 กันยายน 2564 794
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 03 กันยายน 2564 706
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 27 สิงหาคม 2564 542