Accessibility Tools

         ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้ แนวคิด “การเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาไทย และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ท้องถิ่น” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รายละเอียด