Accessibility Tools

บริการของมหาวิทยาลัย

ℹ️ บริการ E-Service สำหรับนักศึกษา ℹ️ บริการ E-Service สำหรับบุคคลทั่วไป
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   ระบบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Matrix)  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน   ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Matrix)  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน   ระบบการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบเรียนออนไลน์ MCRU MOOC  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบเรียนออนไลน์ MCRU MOOC  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  ระบบอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนฯ)  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   บริการช่วยการค้นคว้าบทความฯ ออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]
  บริการช่วยการค้นคว้าบทความฯ ออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    
  บริการซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]     
       

 

ℹ️ บริการ E-Service สำหรับอาจารย์/บุคลากร  ℹ️ บริการออนไลน์อื่นๆ
  ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   ระบบสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
  ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Matrix)  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   ระบบรายงานผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
  ระบบการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   Microsoft Office 365 for Education (@live.mcru.ac.th)
  ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    Google Workspace for Education (@mcru.ac.th)
  ระบบเรียนออนไลน์ MCRU MOOC  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS) 
  ระบบอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนฯ)  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบบริหารจัดการบัญชี 3 มิติ(3D) 
  บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP 
  บริการช่วยการค้นคว้าบทความฯ ออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาตร์
  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์/ระบบงานสารสนเทศ  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
  ระบบแจ้งปัญหาอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายฯ  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (งานสารบรรณ)
  ระบบดำเนินการขอชื่อบัญชีผู้ใช้งาน  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU
  ระบบแจ้งการปัญหาใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]    ฐานข้อมูลออนไลน์
  ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องประชุมออนไลน์  [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]   วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  บริการซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์   [คู่มือ/วิธีการใช้งาน]     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยฯ สาขามนุษยศาสตร์ฯ
 

 

 
ℹ️ บริการด้านอื่นๆ        
   บริการหอพักนักศึกษา    สวัสดิการและสิทธิประโยชน์    ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล    รับสมัครงาน
   MCRU_Radio    การประเมินผลการปฏิบัติงาน    โรงแรมจอมพลพาเลซ
   โรงแรมจอมพลพาเลซ    ปรับวุฒิการศึกษา    MCRU_Radio
   ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี    การขอกำหนดตำแหน่ง    ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี
   ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทรัพย์สินทางปัญญา    เอกสารการส่งผลการเรียน(เกรด)    ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทรัพย์สินทางปัญญา 
   ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.)    วิดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (MCRU INFOCENTER)
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (MCRU INFOCENTER)    วิดิทัศน์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี    
       ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี    
       ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทรัพย์สินทางปัญญา    
       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (MCRU INFOCENTER)