ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 มกราคม 2566 38
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 26 ธันวาคม 2565 114
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 16 สิงหาคม 2565 811
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 10 มิถุนายน 2565 1204
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 08 เมษายน 2565 1402
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 2) 18 สิงหาคม 2564 1883
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์ฺวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 29 กรกฎาคม 2564 1907
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน 05 กรกฎาคม 2564 2645
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) 07 มิถุนายน 2564 1455
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) 22 เมษายน 2564 1495