ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต 11 พฤษภาคม 2565 90
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) MCRU CANNABIS FAIR [LOGGO DESIGN CONTEST] 10 พฤษภาคม 2565 100
ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เปิดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 28 เมษายน 2565 144
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤษภาคม 2565) 28 เมษายน 2565 145
ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2564 30 มีนาคม 2565 234
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 28 มีนาคม 2565 246
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนเมษายน 2565) 28 มีนาคม 2565 272
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 28 มีนาคม 2565 375
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 26 มีนาคม 2565 229
รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 18 มีนาคม 2565 251