Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 27 กันยายน 2566 20
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ,นักศึกษาที่จะออกฝึกสอนหรือจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง 05 กันยายน 2566 114
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกันยายน 2566) 02 กันยายน 2566 161
ขั้นตอนการทำ สัญญาและใบเบิกเงิน (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 01 กันยายน 2566 479
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 01 กันยายน 2566 142
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 28 สิงหาคม 2566 149
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2566) 03 สิงหาคม 2566 427
กำหนดการกู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2566 ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี 21 กรกฎาคม 2566 1060
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 19 กรกฎาคม 2566 367
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 17 กรกฎาคม 2566 362