Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยาน การเรียนรู้มวยไทย จํานวน ชุด (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวด ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น 

              ซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ) จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี-เน็เอ็นเนอจี คอมมินิเคชั่จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๑๗,๒๐๐,๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๓๐ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ