Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญร่วมชมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาในกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี 2566 (กีฬาดอกคูณเกมครั้งที่ 53) 22 กันยายน 2566 14
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์" 20 กันยายน 2566 47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด 15 กันยายน 2566 60
งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา 11 กันยายน 2566 82
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 08 กันยายน 2566 76
งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อที่มากับยุงลาย และขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวในมหาวิทยาลัย 08 กันยายน 2566 66
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 50 รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” 01 กันยายน 2566 110
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน 01 กันยายน 2566 292
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 28 สิงหาคม 2566 292
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 23 สิงหาคม 2566 131