Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 64 17 พฤษภาคม 2567 397
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 17 พฤษภาคม 2567 530
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมพลังเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 29 เมษายน 2567 520
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 25 เมษายน 2567 587
Integrity and Transparency Assessment 2024 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2567 536
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2565 17 เมษายน 2567 613
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 17 เมษายน 2567 602
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 63 11 เมษายน 2567 624
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 04 เมษายน 2567 671
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ 2567 03 เมษายน 2567 630