Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถบัสให้เป็นอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การผลิต (ครั้งที่ 2) 18 กันยายน 2566 13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ 2) 18 กันยายน 2566 59
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักแคทรายและนิรนาม 17 สิงหาคม 2566 143
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) 07 สิงหาคม 2566 313
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน 1 ชุด 07 สิงหาคม 2566 164
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 40 เครื่อง 07 สิงหาคม 2566 296
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถบัสให้เป็นอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 24 กรกฎาคม 2566 294
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จำนวน 14 รายการ 21 กรกฎาคม 2566 340
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องให้คําปรึกษานักศึกษา และห้องเรียน 1148 17 กรกฎาคม 2566 318
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์ุบึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2566 432