Accessibility Tools

คณะกรรมการสภาวิชาการ


 

  ประธานกรรมการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช ประธานกรรมการ (อธิการบดี)
       
  กรรมการ
1. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วาณิชพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา สะรุโณ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. อาจารย์ ดร.ชลธิชา กาวไธสง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย
14. อาจารย์ ดร.โกเมษ กาบแก้ว กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวสุพัตรา     ขจีจิตร     ผู้ช่วยเลขานุการ 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ตามเอกสารแนบ รายละเอียด