ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 11 พฤษภาคม 2566 750
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 พฤษภาคม 2566 796
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 เมษายน 2566 961
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 เมษายน 2566 1015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 มีนาคม 2566 1271
ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 08 มีนาคม 2566 2007
ประกาศการดําเนินการรับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง 03 กุมภาพันธ์ 2566 2091
ขอเชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06 มกราคม 2566 2106
ประกาศแก้ไขปฏิทินการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) 06 มกราคม 2566 2470
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06 มกราคม 2566 1756