ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการดําเนินการรับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง 03 กุมภาพันธ์ 2566 9
ขอเชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06 มกราคม 2566 139
ประกาศแก้ไขปฏิทินการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) 06 มกราคม 2566 95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06 มกราคม 2566 119
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ธันวาคม 2565 225
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07 ธันวาคม 2565 308
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) 15 กันยายน 2565 969
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 06 กันยายน 2565 776
ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 05 กันยายน 2565 763
ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) 18 สิงหาคม 2565 908