Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 จํานวน 1 งาน

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์อาหาร ๑ จํานวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์อาหาร ๑ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหาร ๑ จํานวน ๑ งาน จํานวน ๑ โครงการ

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๐๙ - ๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ