Accessibility Tools

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

  ประธานกรรมการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการ
       

 

  กรรมการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่     กรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม    กิจศิริกุล กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ     ตั้งเจริญ     กรรมการ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์     กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์     ยกส้าน   กรรมการ
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมาลี สังข์ศรี กรรมการ

 

  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์   เลขานุการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางสาวอัญชนา จิตต์งามขำ   ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวมาลี สุดประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ตามเอกสารแนบ รายละเอียด