Accessibility Tools

ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565)
   สถานที่ตั้ง
1.  เลขที่ 46 หมู่3 ถนนราชบุรี – จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150  
   ขนาดพื้นที่ 266 ไร่ แบ่งออกเป็น  
   1.1  พื้นที่อาคาร
 1.2  พื้นที่ฝึกทางพลศึกษา
 1.3  พื้นที่เกษตร
 1.4  พื้นที่อยู่อาศัย
 1.5  พื้นที่สระน้ำ
 1.6  พื้นที่หอพัก
 1.7  พื้นที่ ถนน ลานจอดรถ สวนป่า ที่ว่าง
 ประมาณ  78  ไร่
 ประมาณ  22  ไร่
 ประมาณ  41  ไร่
 ประมาณ  34  ไร่
 ประมาณ  15  ไร่
 ประมาณ  22  ไร่
 ประมาณ  54  ไร่
 2.  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150 
   ขนาดพื้นที่ 98 ไร่  
   2.1 พื้นที่ศูนย์ศึกษาการเกษตร  98 ไร่
 3.  ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 
   ขนาดพื้นที่ 13 ไร่ แบ่งออกเป็น  
   3.1  พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี
 3.2  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาคาร 15)
 3.3  อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
 3.4  อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ
 13 ไร่
 1 หลัง
 1 หลัง
 1 หลัง
     
   ลักษณะพื้นที่ 
   เป็นที่ราบเชิงเขา  
     
   ระบบสาธารณูปโภค ณ มหาวิทยาลัยฯ
1.

2.

3.

4.


 น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
   - ปั๊มกรองน้ำขึ้นแท็งค์(Kwiw)
   - ปั๊มสูบน้ำใต้ดิน
   - ระบบน้ำบาบาล
   - ระบบปั๊มน้ำสนามฟุตบอล
   - ระบบน้ำประปาอาคารเรียน
 ไฟฟ้า
   - หม้อแปลงใหญ่
 ระบบสายใยแก้วนำแสง
   - ระบบสายใยแก้วนำแสง
 ระบบโทรศัพท์
   - โทรศัพท์สายนอก
   - โทรศัพท์ภายใน
 
 5 ตัว
 4 ตัว
 2 ระบบ
 1 ระบบ
 14 อาคาร
 
 16 ลูก
 
 1 ระบบ 

 19 เลขหมาย
 286 เลขหมาย
     
   ข้อมูลบ้านพัก
1.
2.
3.
 บ้านพักอาจารย์
 แฟลตอาจารย์ (8 ห้อง )
 ห้องแถวคนงาน (15 ห้อง)
 103  หลัง (บ้านเดี่ยว)
 1  หลัง (อาคาร 3 ชั้น)
 1  หลัง (ห้องแถว)
     
   ข้อมูลหอพักนักศึกษา
1.
2.

 หอพัก (คสล) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Steel Structure)
   - หอพักมิ่งขวัญ (43 ห้อง) หอพักชาย
   - หอพักปฐมนารี (44 ห้อง) หอพักหญิง
   - โหอพักร่มโพธิ์ (37 ห้อง) หอพักหญิง
   - หอพักนิรนาม (37 ห้อง) หอพักหญิง
   - หอพักแคทราย (37 ห้อง) หอพักหญิง
   - หอพักแก้วกัลยา (67 ห้อง) หอพักหญิง
   - หอพักนารีรัตน์ (67 ห้อง) หอพักหญิง
   - อาคารคุรุวัฒนา (100 ห้อง) 
 
หอพัก (ไม้)
   - หอพัก(ไม้) (24ห้อง)
 8  หลัง
 อาคาร  3 ชั้น
 อาคาร  3 ชั้น
 อาคาร  3 ชั้น
 อาคาร  3 ชั้น
 อาคาร  3 ชั้น
 อาคาร  4 ชั้น
 อาคาร  4 ชั้น
 อาคาร  6 ชั้น
 1  หลัง
 อาคาร  2 ชั้น
     
   ข้อมูลอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรม)
1. อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล  1 หลัง (อาคาร 3 ชั้น)
     
   ข้อมูลอาคารประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
 อาคารเรียน 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาคารเรียน 2 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 อาคารเรียน 3
 อาคารเรียน 4 คณะครุศาสตร์
 อาคารเรียน 5
 อาคารเรียน 6 สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 อาคารเรียน 7
 อาคารเรียน 8 สำนักงานฝ่ายอาคารฯ
 อาคารเรียน 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 อาคารเรียน 10 อาคารนาฎศิลป์
 อาคารเรียน 11 คณะวิทยาการจัดการ
 อาคารเรียน 12 อาคารสำนักวิทยบริการ
 อาคารเรียน 13 โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน    
 อาคารเรียน 14 อาคารอำนวยการ 
 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง    
 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 อาคารเกษตร/โรงเรือน 
 อาคารศิลปะ
 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
 อาคารดนตรี  
 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์      
 อาคารสมาคมศิษย์เก่า       
 อาคาร 15 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เมืองราชบุรี)
 อาคาร 16 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
 อาคาร 17 อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 อาคารพัสดุ
 อาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคารเรียน 3 ชั้น
  อาคาร 2 ชั้น
  อาคาร 4 ชั้น
  อาคารเรียนชั้นเดียว
  อาคารเรียน 6 ชั้น
  อาคาร 6 ชั้น
  อาคารชั้นเดียว
  อาคาร 6 ชั้น
  อาคารเรียน 4 ชั้น
  อาคารเรียน 2 ชั้น
  อาคารเรียนชั้นเดียว
  อาคาร 3 ชั้น
  อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น
  อาคารชั้นเดียว
  อาคาร 2 ชั้น
  อาคาร 3 ชั้น
  อาคาร 4 ชั้น
  อาคาร 3 ชั้น
  อาคาร 6 ชั้น
  อาคาร 3 ชั้น
  อาคารเรียน 6 ชั้น
  อาคาร 2 ชั้น
  อาคารชั้นเดียว
     
   ข้อมูลสนามกีฬา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
 สนามฟุตบอล
 อาคารปะรำพิธ
 สนามบาสเกตบอล
 สนามตะกร้อ 
 สนามเทนนิส 
 สนามเปตอง 
 โรงฝึกยูโด
 โรงยิมเนเซียม 1
 โรงยิมเนเซียม 2
 สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร 
 สวนสุขภาพ
 สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
 สนามฟุตซอล 1
 สนามฟุตซอล 2
 สนามฟุตบอลหญ้า
 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล
 สนามภายนอกอาคาร
 สนามภายนอกอาคาร
 สนามภายนอกอาคาร
 สนามภายนอกอาคาร
 อาคารชั้นเดียว
 อาคารโล่ง
 อาคารชั้นเดียว
 สระว่ายน้ำมาตรฐาน
 สวนรอบสระน้ำ
 สนามภายนอกอาคาร
 สนามหลังคาคลุม
 สนามหลังคาคลุม
     
   ข้อมูลอาคารสถานที่อื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 โรงจอดรถ
 อาคารประปา
 หอส่งน้ำสูง
 ศูนย์อาหาร
 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 อาคารร้านสวัสดิการ
 ศาลาไทย
 สระน้ำ
 ป้ายประชาสัมพันธ์กลาง
 ป้อมยาม
 ฐานพระประจำมหาวิทยาลัย
 ฐานพระพรหม
 ฐานพระพิฆเนศ
 อาคารสโมสรอาจารย์ 
 สถานที่อยู่เวรยาม (ห้องนอนเวรอาจารย์, บุคลากร)    
 ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย
 อาคารโล่ง
 อาคารปิด
 ถังเก็บน้ำ
 อาคารชั้นเดียว
 อาคารชั้นเดียว
 อาคารชั้นเดียว
 เรือนไม้
 สระเก็บน้ำ
 ป้านภายนอก
 อาคารชั้นเดียว
 ฐานพระ
 ฐานพระ
 ฐานพระ
 อาคารชั้นเดียว
 ห้องพัก
 ป้ายหลักมหาวิทยาลัยฯ
     
   ข้อมูลห้องประชุม
1.

2.
3.
4.
5.6.7.


8.9.10.11.

12.13.
 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) จำนวน 9 ห้อง    
   - ห้องประชุมพุทธชาด
   - ห้องประชุมธรรมรักษา
   - ห้องประชุมสารภี
   - ห้องประชุมบัวสวรรค์
   - ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์
   - ห้องประชุมทรัพย์คิรี
   - ห้องประชุมกาสะลอง
   - ห้องประชุมวนารมย์
   - ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ
 หอประชุม จำนวน 2 หลัง   
   - หอประชุมรัตนพฤกษ์
   - หอประชุมราชพฤกษ์
 กองพัฒนานักศึกษา 1 ห้อง
   - ห้องประชุมช้องนาง (กองพัฒนานักศึกษา)
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
   - ห้องประชุมดุสิตา
   - ห้องประชุมผกาแก้ว
   - ห้องประชุมไม้แดง 1    
   - ห้องประชุมไม้แดง 2
 คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
   - ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
   - ห้องประชุมผกากรอง
   - ห้องประชุมจันทร์ผา
   - ห้องประชุมศรีตรัง
 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 ห้อง
   - ห้องประชุมศุภโชค
   - ห้องประชุมชัยพฤกษ์
   - ห้องประชุมเกษมณี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
   - ห้องประชุมราชาวดี
   - ห้องประชุมแก้วมุกดา
   - ห้องประชุมกระดังงา
 บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 ห้อง
   - ห้องประชุมกาญจนิการ์
   - ห้องประชุมรสสุคนธ์
 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง
   - ห้องประชุมฉัตรฟ้า
   - ห้องประชุมพุทธรักษา (ห้องประชุมออนไลน์)
   - ห้องประชุมลีลาวดี
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ห้อง
   - ห้องประชุมนนทรี
   - ห้องประชุมชมนาด
   - ห้องประชุมร่มฉัตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี จำนวน 3 ห้อง
   - ห้องประชุมเอื้องผึ้ง
   - ห้องประชุมเอื้องคำ
   - ห้องประชุมเอื้องเงิน
 สถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ
 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง จำนวน 3 ห้อง
   - ห้องประชุมสุวรรณภา
   - ห้องประชุมเอื้องสุริยัน     
   - ห้องประชุมแสงจันทร์
 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องประชุมดารารัตน์
 
 20 คน
 15 คน
 8 คน
 15 คน
 300 คน
 40 คน
 20 คน
 20 คน
 20 คน
 
 2000 คน
 100 คน

 20 คน

 30 คน
 30 คน
 20 คน
 30 คน

 50 คน
 10 คน
 10 คน
 20 คน

 15 คน
 60 คน
 100 คน

 50 คน
 20 คน
 14 คน

 20 คน
 10 คน

 300 คน
 10 คน
 50 คน

 10 คน
 35 คน
 120 คน

 20 คน
 100 คน
 100 คน

 15 คน

 20 คน
 80 คน
 80 คน

 25 คน