Accessibility Tools

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio"

           งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 มกราคม 2567

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ