Accessibility Tools

ประกาศกําหนดการดําเนินการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กําหนดการดําเนินการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคําสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

             เพื่อให้การดําเนินการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) คณะกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศ เรื่อง กําหนด การดําเนินการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 
 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร