โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

 

 (สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในคราวการประชุมที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
และแก้ไขจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

  รายละเอียด