Accessibility Tools

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน 524 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน ๕๒๔ รายการ
โดยวิธีทอดตลาด

 

                  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ และหมดความจําเป็นในการใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน ๕๒๔ รายการ (ซากครุภัณฑ์) โดยวิธีทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ