Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 896
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564 853
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 821
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 1121
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 8357
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 1469
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 01 กุมภาพันธ์ 2564 1094
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 28 มกราคม 2564 3286
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 27 มกราคม 2564 1144
มาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง 19 มกราคม 2564 2853