Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 14 มิถุนายน 2564 1199
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09 มิถุนายน 2564 2936
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ร่วมส่งผลงานภาพวาดและผ่านการคัดเลือกภาพวาดพฤกษศาสตร์ The Margaret Flockton Award 2021 08 มิถุนายน 2564 1047
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำประจำปีการศึกษา 2564 ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07 มิถุนายน 2564 817
PR ON TOUR EP.3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 มิถุนายน 2564 856
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมรภ.หมู่บ้านจอมบึง ติด 1 ใน 60 ผ่านเข้ารอบโครงการ Thailand Pavilion Ambassadorงาน World Expo 2020 07 มิถุนายน 2564 1001
PR ON TOUR EP.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 มิถุนายน 2564 846
ประชาสัมพันธ์ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีศูนย์ให้คำปรึกษา ณ สำนักงานหอพัก 01 มิถุนายน 2564 855
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลื่อนวันเปิดภาคเรียน จากกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 31 พฤษภาคม 2564 1286
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 27 พฤษภาคม 2564 4025