Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม"ยืมมาก ลุ้นมาก" ในรูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ 22 เมษายน 2564 1366
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 22 เมษายน 2564 2040
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 21 เมษายน 2564 1449
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 20 เมษายน 2564 1502
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 19 เมษายน 2564 3115
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2564 19 เมษายน 2564 1015
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 เมษายน 2564 1307
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูล การทำงาน ของศิษย์เก่า 07 เมษายน 2564 858
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 05 เมษายน 2564 737
ขอแสดงความยินดีทีมวิศวกรสังคม MCRU รุ่น 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดคลิปสั้น "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 01 เมษายน 2564 1122