Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน