Accessibility Tools

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย