Accessibility Tools

ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศและแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์ เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ของคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สังกัดคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว โดยสามารถเข้าตอบแบบสำรวจได้ผ่านการ Scan Qr - Code ในภาพหรือกดผ่าน link ดังนี้

         แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์
 
         ท่านสามารถเข้ากรอกแบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศและตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์ ได้ถึงภายในวันที่18 พฤศจิกายน 2564
 
         หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร 0-3272-0536-9 ต่อ 1606 หรือที่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น3

     

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ