Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนตุลาคม 2564”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนตุลาคม 2564”

          ● วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค. 2564
          ● วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2564
          ● วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค. – เม.ย. 2564
          ● วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2564
          ● วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564
          ● วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2564

           แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนตุลาคม รายละเอียด

           บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์

           ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด

   

      

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ