Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) และได้ดำเนินการรับสมัครพร้อมทั้งคัดเลือกตามกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
                    ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการ ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน