Accessibility Tools

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2564

          ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2564 เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ