Accessibility Tools

E-Book "แด่ความผูกพัน ในกาลเวลา" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2564

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ E-Book "แด่ความผูกพัน ในกาลเวลา" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่าน

  รายละเอียด

      

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ