Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 1153
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 8407
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 1502
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 01 กุมภาพันธ์ 2564 1125
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 28 มกราคม 2564 3701
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 27 มกราคม 2564 1184
มาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง 19 มกราคม 2564 3273
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 15 มกราคม 2564 3323
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 14 มกราคม 2564 8367
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 04 มกราคม 2564 6247