Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 999
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30 กรกฎาคม 2563 610
ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2563 703
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563 645
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23 มิถุนายน 2563 782
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 มิถุนายน 2563 952
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 15 มิถุนายน 2563 2129
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 มิถุนายน 2563 1546
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 05 มิถุนายน 2563 1329
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 มิถุนายน 2563 4094