Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 18 พฤษภาคม 2564 1433
กำหนดการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 17 พฤษภาคม 2564 873
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) (12 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 *หลังจากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว 3 วันทำการ) 17 พฤษภาคม 2564 1397
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 11 พฤษภาคม 2564 1607
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book เรื่อง การติดตั้ง Windows 10 สำหรับผู้ใช้งาน 11 พฤษภาคม 2564 826
เปิดจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าปี 1 ปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 5032
กำหนดการมอบตัวออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 1030
แบบสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 07 พฤษภาคม 2564 7038
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 03 พฤษภาคม 2564 3183
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 24 29 เมษายน 2564 811