ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 20 กรกฎาคม 2564 2330
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Digital Content MCRU Award 2021 20 กรกฎาคม 2564 846
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 14 กรกฎาคม 2564 561
ขยายเวลาและปรับกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 12 กรกฎาคม 2564 569
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฟรี 07 กรกฎาคม 2564 787
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโออบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 28 มิถุนายน 2564 773
มาตรการ/แนวปฏิบัติของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกํากับดูแลและป้องกนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มิถุนายน 2564 877
สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบ E-Book การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams 20 มิถุนายน 2564 691
PR ON TOUR EP.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มิถุนายน 2564 633
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 14 มิถุนายน 2564 459