Accessibility Tools

ประกาศขยายเวลาและปรับกําหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ขยายเวลาและปรับกําหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ขยายเวลาและปรับกําหนดการรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จะต้องเข้าสู่กระบวนการดําเนินการ ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  รายละเอียด

  

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย