ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
PR ON TOUR EP.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พฤศจิกายน 2564 603
PR ON TOUR EP. 9 สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 พฤศจิกายน 2564 549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 10 พฤศจิกายน 2564 770
ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 08 พฤศจิกายน 2564 673
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน" 05 พฤศจิกายน 2564 514
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 05 พฤศจิกายน 2564 719
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 03 พฤศจิกายน 2564 908
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 03 พฤศจิกายน 2564 626
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนตุลาคม 2564” 01 พฤศจิกายน 2564 518
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2564 29 ตุลาคม 2564 568