Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม " การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรม "

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม " การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรม " โดยจะจัดอบรมในช่วงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และขอให้ท่านเลือกหัวข้ออบรมช่วงวันและเวลา ที่จะเข้าร่วมการอบรมโดยสามารถแสกน QR-Code ด้านล่าง หรือ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล เพื่อส่งแบบตอบรับมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) หรือแจ้งข้อมูลมายังเบอร์โทรศัพท์ภายใน 1609

          ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9 ต่อ 1609
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ชั้น 5
 
   

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ