Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (รุ่น 25) ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 25 พฤษภาคม 2565 972
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 992
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565” 23 พฤษภาคม 2565 896
ประชาสัมพันธ์สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องการเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 พฤษภาคม 2565 909
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 20 พฤษภาคม 2565 849
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย "ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข" 20 พฤษภาคม 2565 1875
รับสมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 1716
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06 พฤษภาคม 2565 1267
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” 06 พฤษภาคม 2565 865
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564 03 พฤษภาคม 2565 941