Accessibility Tools

อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมติใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมติใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ / นักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการ แนวคิด เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมและเกิดแนวคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมในเบื้องต้น และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทำหนังสือส่งไปตามคณะเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสำหรับเข้ารับการอบรม ได้อาจารย์แต่ละคณะ จำนวน 7 คน เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)   ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร จาก วช. ดังรายชื่อต่อไปนี้

          1.     อาจารย์ ดร. เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2.     อาจารย์วชิรวัชร งามละม่อม  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          3.     อาจารย์วัลภา รัศมีโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          4.     อาจารย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
          5.     อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา