ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 03 พฤศจิกายน 2564 825
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 03 พฤศจิกายน 2564 545
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนตุลาคม 2564” 01 พฤศจิกายน 2564 435
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2564 29 ตุลาคม 2564 491
PR ON TOUR EP.8 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ 27 ตุลาคม 2564 538
E-Book "แด่ความผูกพัน ในกาลเวลา" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2564 27 ตุลาคม 2564 865
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 10 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.3 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564 561
PR ON TOUR EP.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ตุลาคม 2564 577
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ 26 ตุลาคม 2564 822
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness 25 ตุลาคม 2564 466