Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญเญาตรี .. 2563 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 เเละตามมติที่ประชุม คณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

  รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน