Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑
   

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดําเนินการตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ครั้งที่ โดยคัดเลือกผู้สมัครตาม กระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศและให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดําเนินการ ดังนี้

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ครั้งที่ 1

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน