Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
  

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณี ศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ. 2565 ข้อ 6 และ ข้อ 8 และตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน