ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
PR ON TOUR EP.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พฤษภาคม 2564 489
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการช่วยค้นคว้าบทความวิจับ บทความวิชาการ และยืมวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 20 พฤษภาคม 2564 354
แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 18 พฤษภาคม 2564 982
กำหนดการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 17 พฤษภาคม 2564 451
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) (12 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 *หลังจากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว 3 วันทำการ) 17 พฤษภาคม 2564 788
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 11 พฤษภาคม 2564 1171
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book เรื่อง การติดตั้ง Windows 10 สำหรับผู้ใช้งาน 11 พฤษภาคม 2564 368
เปิดจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าปี 1 ปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 2096
กำหนดการมอบตัวออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 473
แบบสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 07 พฤษภาคม 2564 6053