Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 27 พฤษภาคม 2565 1019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (รุ่น 25) ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 25 พฤษภาคม 2565 752
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 779
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565” 23 พฤษภาคม 2565 669
ประชาสัมพันธ์สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องการเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 พฤษภาคม 2565 672
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 20 พฤษภาคม 2565 630
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย "ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข" 20 พฤษภาคม 2565 1627
รับสมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 1318
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06 พฤษภาคม 2565 888
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” 06 พฤษภาคม 2565 652