Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตในการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 11 สิงหาคม 2565 1201
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 09 สิงหาคม 2565 950
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 08 สิงหาคม 2565 888
ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 04 สิงหาคม 2565 702
ประกาศรายละเอียดการดําเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) 04 สิงหาคม 2565 730
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560-2562 03 สิงหาคม 2565 1569
กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2561-2562 02 สิงหาคม 2565 5302
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 “สืบศิลป์ กินขนม ชมผ้า พาเพลง” 02 สิงหาคม 2565 703
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 01 สิงหาคม 2565 2068
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 01 สิงหาคม 2565 7180