Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤศจิกายน 2565) 03 พฤศจิกายน 2565 2436
ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 03 พฤศจิกายน 2565 2847
ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565 02 พฤศจิกายน 2565 2404
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565 02 พฤศจิกายน 2565 2410
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 01 พฤศจิกายน 2565 2528
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565 21 ตุลาคม 2565 2265
กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 19 ตุลาคม 2565 2124
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนตุลาคม 2565) 04 ตุลาคม 2565 2123
เปลี่ยนสถานที่จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 22 กันยายน 2565 2343
การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการเบิกเงิน และการจัดเตรียมพร้อมส่งเอกสาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 15 กันยายน 2565 3590