Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 กรกฎาคม 2565 1601
ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม English on Tour 18 กรกฎาคม 2565 1491
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นฯ 08 กรกฎาคม 2565 948
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกรกฎาคม 2565) 04 กรกฎาคม 2565 1124
ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 23 มิถุนายน 2565 797
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 10 มิถุนายน 2565 1065
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 4 และ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 09 มิถุนายน 2565 2773
การแจ้งสําเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ 06 มิถุนายน 2565 952
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 30 พฤษภาคม 2565 8923
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2565) 27 พฤษภาคม 2565 1015