Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3 ครั้งแล้วไม่ผ่าน และสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3 ครั้งแล้วไม่ผ่าน และสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2566 รับสมัครอบรมรุ่นละ 30 คน เวลา 9.00 น.- 16.30 น.

                 โดยสำนักวิทยบริการ ฯ ได้กำหนดการในการจัดอบรม ดังนี้
                 1. เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รุ่นละ 30 คน จำนวน 2 รุ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มีนาคม 2566
                 2. สามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัครรุ่นที่ 1 | แบบฟอร์มรับสมัครรุ่นที่ 2
                 3. รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.  และ รุ่นที่ 2 สอบวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. 

                 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ