Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566
ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา นั้น 

               บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา