Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 09 สิงหาคม 2565 2361
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2565) 02 สิงหาคม 2565 1702
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 27 กรกฎาคม 2565 1817
ขั้นตอนการสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) 20 กรกฎาคม 2565 1818
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่2-4) ภาคเรียนที่ 1/2565 20 กรกฎาคม 2565 5882
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 กรกฎาคม 2565 1783
ศูนย์ภาษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม English on Tour 18 กรกฎาคม 2565 1657
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นฯ 08 กรกฎาคม 2565 1120
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกรกฎาคม 2565) 04 กรกฎาคม 2565 1304
ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 23 มิถุนายน 2565 951