Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 29 พฤศจิกายน 2565 2570
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนธันวาคม 2565) 16 พฤศจิกายน 2565 2798
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 16 พฤศจิกายน 2565 2287
ประกาศชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 14 พฤศจิกายน 2565 1639
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2565 10 พฤศจิกายน 2565 1440
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 1-5 เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 09 พฤศจิกายน 2565 1525
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 08 พฤศจิกายน 2565 1659
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤศจิกายน 2565) 03 พฤศจิกายน 2565 2376
ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 03 พฤศจิกายน 2565 2775
ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565 02 พฤศจิกายน 2565 2347