ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 26 สิงหาคม 2564 1936
เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 26 สิงหาคม 2564 331
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 25 สิงหาคม 2564 534
ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 19 สิงหาคม 2564 344
ประกาศการรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 สิงหาคม 2564 331
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 13 สิงหาคม 2564 280
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 กรกฎาคม 2564 740
แจ้งผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี 20 กรกฎาคม 2564 351
กำหนดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 19 กรกฎาคม 2564 725
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งงดให้บริการชั่วคราวหน้าเคาน์เตอร์ แนะใช้บริการ Online 15 กรกฎาคม 2564 473